REGULAMIN

ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOWALSKIEGO W RZYKACH

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOWALSKIEGO W RZYKACH - ROK SZKOLNY 2023/2024

REŻIM SANITARNY

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOWALSKIEGO W RZYKACH

Rodzaje zajęć realizowanych w świetlicy szkolnej

ZAJĘCIA dydaktyczne:

pogadanki, swobodne wypowiedzi, czytanie i słuchanie, redagowanie życzeń, oglądanie ilustracji, rozmowy kierowane, konkursy, zajęcia i pogadanki o zdrowiu w tym o zdrowym odżywianiu, próby pisania wierszy i opowiadań, oglądanie filmów dydaktycznych, tworzenie regulaminów, symbole narodowe, ważne wydarzenia historyczne, zabawy w zgadywanki, przygotowanie do zajęć lekcyjnych, pomoc w odrabianiu zadań, sprawdzenie zadania domowego z dnia poprzedniego, czytanie prasy/bajek/lektur dla dzieci z biblioteczki świetlicy szkolnej itp.

ZAJĘCIA manualne:

malowanie, rysowanie, prace plastyczne i techniczne, prace gospodarczo – porządkowe (naprawa i przegląd gier i zabawek), projektowanie, układanie puzzli, gry planszowe, układanki, budowle z klocków, układanie tras samochodowych i torów wyścigowych itp.

ZAJĘCIA ruchowe:

gry i zabawy świetlicowe integrujące zespół świetlicowy, zabawy ruchowe na placu zabaw, odgadywanie scenek, zabawy towarzyskie w kole, gry zespołowe itp.

ZAJĘCIA muzyczne:

słuchanie muzyki, zabawy ze śpiewem, śpiewanie piosenek, zabawa przy muzyce, relaks przy muzyce, zabawa w tworzenie muzyki

ZAJĘCIA multimedialne:

oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, prezentacji multimedialnych, utworów do słuchania /e-booki/, słuchanie bajek i piosenek z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zajęcia odbywają się w zależności od potrzeb grupy wiekowej uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Dzienny rozkład zajęć na świetlicy

7.00 - 9.00

Gry i zabawy dowolne w kącikach, czytanie czasopism (lektura własna).
Rozrywki umysłowe. Nauka własna pod opieką nauczyciela.

9.00 - 11.00

Zajęcia programowe:
Rozmowy, pogadanki z dziećmi, zabawy integracyjne.
Konkursy, quizy, gry dydaktyczne. Relaks przy muzyce, zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne. Zabawy według zainteresowań dzieci.
Zajęcia plastyczno-techniczne. Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci.
Zabawy na powietrzu (w ramach możliwości).
Różne formy pracy z książką. Słuchanie i oglądanie bajek / filmów dydaktycznych i piosenek z magnetofonu, również czytanych przez nauczyciela świetlicy.

12.00 - 15.00

Zajęcia programowe:
Zajęcia plastyczno-techniczne.
Zabawy rekreacyjno-sportowe w sali świetlicy / na powietrzu. Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne. Różne formy pracy z książką.
Odpoczynek i zabawy dowolne. Nauka własna pod opieką nauczyciela. Odrabianie lekcji. Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem, zabawy ruchowe.
Porządkowanie świetlicy.

Uwaga:

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

Zadania opiekuńczo-wychowawcze

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach pracy świetlicy: sporządzenie list grup wychowawczych, przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę, sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych, otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów oraz uczniów klas pierwszych, uzupełnienie wyposażenia, zakup materiałów do wykorzystania na zajęciach.

Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami współżycia społecznego w grupie, zapoznanie dzieci z wychowawcami oraz koleżankami i kolegami z grupy świetlicowej.

Wdrażanie do zwracania uwagi na ład i porządek w sali i na jadalni. Objaśnienie zasad korzystania ze świetlicy i z jadalni.

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, na placu zabaw i podwórku szkolnym (plac zabaw), wskazywanie ewentualnych zagrożeń.

Tworzenie przyjaznej atmosfery: podmiotowe i indywidualne traktowanie, życzliwy stosunek, pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny poprzez zgodny z ich możliwościami wkład w życie zespołu i zdobywanie na tej drodze poczucia przydatności i uznania.

Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych i niepożądanych (zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowania, ich monitorowanie, wskazywanie właściwych modeli zachowań, ścisła współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym).

Udzielanie pomocy w opanowaniu wiadomości i umiejętności edukacyjnych: organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawcy świetlicy, pomoc przy odrabianiu zadań, organizowanie pomocy koleżeńskiej, wskazywanie sposobów dobrego uczenia się.

Rozwijanie zainteresowań: rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci (intelektualnych, artystycznych, technicznych, manualnych), rozwijanie samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej, przygotowanie do życia w społeczeństwie, kształtowanie postaw społecznych, które sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowaniu się ważnymi dla grupy normami i kryteriami postępowania.

Planowe oddziaływanie na postawy moralno-społeczne dzieci: kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku - w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech charakteru (koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność, tolerancyjność itp.), wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy, budzenie i rozwijanie i poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej.

Przeciwdziałanie powstawaniu trudności wychowawczych i niedostosowania społecznego: zbieranie informacji na temat przebiegu rozwoju psychofizycznego wychowanków, dobieranie odpowiednich metod wychowawczych w stosunku do dzieci przejawiających trudności wychowawcze, nawiązanie i utrzymanie kontaktów z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem, eliminowanie sytuacji stresowych przez tworzenie właściwej atmosfery zajęć, odpowiedniego stylu kierowania grupą.

Stosowanie ciekawych form zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, problemowych ( praktycznego działania) mających wpływ na proces rozwoju dzieci w wieku szkolnym: stwarzanie okazji do satysfakcji z dobrze wykonanej pracy – nagradzanie, organizowanie wystaw prac dziecięcych, aktywny udział w zajęciach świetlicowych.

Rozwój samorządności wychowanków: poznawanie obowiązków i praw wychowanka świetlicy, wdrażanie do pracy na rzecz szkoły i świetlicy (np. dekoracje), wdrażanie do podejmowania inicjatyw i odpowiedzialności za wykonanie konkretnych zadań, przestrzeganie regulaminu świetlicowego.

Kształtowanie umiejętnego korzystania z mediów: wskazanie zagrożeń niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu, zachęcanie do selekcyjnego sposobu oglądania programów telewizyjnych - bez agresji, przemocy, wulgarnego słownictwa, adekwatnych do wieku odbiorcy, bogatych w treści edukacyjne, wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu - książka, czasopismo, zabawy klockami, zajęcia plastyczno-techniczne, układanie puzzli itp.

Realizowanie zagadnień z profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia: organizowanie pogadanek, zajęć dotyczących zdrowia, zdrowego odżywiania, promowanie zdrowia poprzez zajęcia rekreacyjno – sportowe, aktywne spędzanie czasu wolnego na placu zabaw.

Rozwijanie działalności świetlicy w kierunku tworzenia i organizacji jako miejsca do nauki, ale również do zabawy.

Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów: Dzien Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, andrzejki, zwyczaje bożonarodzeniowe, pierwszy dzień wiosny, zwyczaje wielkanocne, Dzień Babci, Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka

Współpraca z rodzicami: wymiana informacji o zachowaniu dziecka, jego zainteresowaniach, przekazanie indywidualnych spostrzeżeń.

Doskonalenie pracy pedagogicznej w świetlicy: udział w pracach rady pedagogicznej, ścisła współpraca nauczycieli świetlicy z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogiem, doskonalenie warsztatu pracy wychowawczej.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców związanych z działalnością świetlicy.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów związanych z działalnością świetlicy.

GALERIA