Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach

 

Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm. ).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony zssrzyki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-30

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-06-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono 2021-06-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły Renatą Gondko:

  • adres poczty elektronicznej: zss.rzyki@gmail.com
  • tel. 33 8751520

Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości prezentacji multimedialnej itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w innej formie, powinna określić formę informacji.

Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach ma obowiązek realizacji żądania niezwłocznie
i nie później niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła może zaproponować inny alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, osoba zainteresowana może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1.    Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach: budynek przy os. Szczęśniaki 1, Rzyki, 34-125 Sułkowice

2.    Do budynku prowadzi pięć wejść: jedno główne – wejście do Szkoły od strony Wizanu, drugie  – od strony ulicy głównej, trzecie przy hali sportowej, gdzie znajduje się podjazd dla wózków, czwarte przy parkingu koło stołówki i piąte od strony placu zabaw.

3.    W suterenach znajdują się stołówka i szatnie. Na parterze budynku znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora szkoły, na tym poziomie znajduje się również świetlica i sale lekcyjne. Na drugim piętrze znajduje się gabinet zastępcy dyrektora, biblioteka i pozostałe sale lekcyjne.

4.    W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach mogą załatwić wszystkie sprawy urzędowe w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku.

5.    Na parterze budynku znajdują się toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych.

6.    Koło szkoły, nieopodal hali sportowej, znajduje się parking, gdzie mogą też parkować osoby niepełnosprawne.

7.    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9.    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.