CZTEROLETNIA AKREDYTACJA EASMUS+

DLA KADRY NAUCZYCIELSKIEJ I UCZNIÓW ZSS W RZYKACH

Ewa Demczuk – szkolny koordynator projektu

Akcja ta wspiera szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkół. O dofinansowanie można ubiegać się, składając wniosek w ramach projektów krótkoterminowych lub przyznania Akredytacji Erasmusa na cztery lata.

 

Szkoła w Rzykach od wielu lat realizuje programy zagranicznych mobilności w ramach programu ERASMUS+. Nauczyciele odwiedzili już osiem europejskich państw: Portugalię, Maltę, Sycylię, Hiszpanię, Norwegię, Islandię, Finlandię i Azory, poznawali innowacyjne strategie edukacyjne, pogłębiali swoje kompetencje komunikacyjne, językowe i kulturowe, zwiedzając jednocześnie naturalne i historyczne obszary Europy.  Uczniowie szkoły również jako pierwsi w naszej gminie przetarli szlaki  europejskiej edukacji, uczestnicząc w programie zagranicznej mobilności dla młodzieży szkolnej.

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele postanowili podjąć nowe wyzwanie. Tym razem przystąpili do projektu czteroletniej akredytacji, dzięki której będzie można zrealizować aż osiem zagranicznych mobilności: cztery dla 60 uczniów łącznie i cztery wyjazdy dla kadry nauczycielskiej, w których weźmie udział 12 nauczycieli.

Uznanie naszego wniosku przez Komisję Europejską ERASMUS+ to wielki sukces szkoły oraz efekt znakomicie zrealizowanych wcześniejszych projektów. W bieżącym konkursie wniosków aplikowało aż 600 polskich szkół, z czego tylko 100 miało szansę znaleźć się na liście przyznanych akredytacji. Do konkursu Akredytacji Erasmus+ aplikowały cztery szkoły z Gminy Andrychów, z czego dwie pozytywnie przeszły proces rekrutacyjny. Przygotowanie wniosku jest trudnym zadaniem, które pochłania mnóstwo czasu.  Wymaga wnikliwej analizy sytuacji wychowawczo-edukacyjnej szkoły, precyzyjnego rozpoznania potrzeb nauczycieli i uczniów oraz przełożenia tego na język celów i przewidywanych efektów zagranicznych mobilności. 

Nauczyciele szkoły w Rzykach w ramach programowych działań aktywnie promują włączenie społeczne i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe oraz edukację cyfrową, dzielą się najlepszymi praktykami oraz wspierają inne szkoły, które również włączają się do podobnych przedsięwzięć oraz poszukują odpowiednich rozwiązań dla swoich działań.

Wnioskowane działania dla nauczycieli będą realizowane w formie różnego typu zagranicznych szkoleń (po 10 dni) oraz specjalnego programu wycieczek edukacyjnych w międzynarodowych zespołach pogłębiającego umiejętności językowe oraz wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego i naturalnego Europy.

Działania uczniów dotyczą  wspólnego uczenia się w europejskich szkołach,  które pogłębią umiejętności uczenia się, komunikację w j. angielskim, wzmocnią kompetencje kulturowe i wiedzę o europejskich krajach.

Na wszystkie działania szkoła otrzyma całkowite dofinansowanie.

Powyższe działania dotyczą siedmiu celów przedstawionych w ramach planu Erasmusa:

 

Cel 1: Poprawa umiejętności uczenia się i znajomości j. angielskiego u 12 nauczycieli ZSS w Rzykach.

Cel 2: Postępy u 30 uczniów klas VII i VIII ZSS w Rzykach w nauce j. angielskiego.

Cel 3: Wysoka skuteczność innowacyjnych działań 12 nauczycieli ZSS w Rzykach, pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w zakresie diagnozy, edukacji i terapii.

Cel 4: Wysoka świadomość kompetencji kluczowych u 15 uczniów klas VII i VIII ZSS w Rzykach w zakresie postaw obywatelskich, międzynarodowej komunikacji, relacji społecznych, tolerancji i przedsiębiorczości.

Cel 5: Nowa strategia działań szkoły na rzecz międzynarodowej współpracy, zdrowia, ekologii i zrównoważonego rozwoju – projekt nauczycielski.

Cel 6: Biegłość w zakresie: uczenia się i nauczania cyfrowego, technologii i narzędzi ICT, sztucznej inteligencji (SI), bezpieczeństwa w sieci u 15 uczniów kl. VII i VIII ZSS w Rzykach.

Cel 7: Poprawa kompetencji cyfrowych u 12 nauczycieli ZSS w Rzykach w zakresie koncepcji metodycznych związanych ze sztuczną inteligencją, używania nowoczesnych narzędzi.