Kółko matematyczne

podsumowanie

Uczestnicy systematycznie i z dużym zaangażowaniem brali udział  w organizowanych zajęciach. Odbyło się 31 godzin. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła matematycznego mogli rozwijać swoje zainteresowania w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały tu różnorodne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjały wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzały ich pasję poznawczą.

Działalność koła matematycznego przyniosła oczekiwane efekty. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę i umiejętności matematyczne, efektem czego są wysokie oceny z matematyki na koniec roku szkolnego. Na zajęciach koła matematycznego uczestnicy przygotowywali się także do konkursów: “Kangur matematyczny” oraz “Gminny konkurs matematyczny dla klas IV” i uzyskali w nich dobre wyniki. 

Efekty – uczniowie potrafią:

  • przejawiać inicjatywę i realizować własne pomysły,
  • poszukiwać różnych, nietypowych rozwiązań,
  • czytać ze zrozumieniem tekst matematyczny,
  • interpretować informacje, wyciągać wnioski poparte poprawnym rozumowaniem,
  • rozwiązywać problemy praktyczne,
  • dostrzegać zależności matematyczne w otaczającym świecie,
  • sprawdzać otrzymane wyniki i korygować błędy,
  • współpracować w grupie,
  • stosować zasady dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia, staranności, krytycyzmu, 
  • samodzielnie zdobywać wiedzę.

Zachęcamy wszystkich uczniów do wspólnego odkrywania piękna matematyki!

Nie zmuszajmy dziecka do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność. 

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. 

Nie żądajmy, lecz przekonujmy. 

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, 

by samo wiedzieć chciało.                               

                                                                                            Janusz Korczak

Kółko matematyczne

“Z matematyką za pan brat”

Uczestnikami kółka matematycznego “Z matematyką za pan brat” są uczniowie klasy IV.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci, budzenie w nich pasji poznawczej i aktywności oraz  umożliwienie im zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza zakres programowy klasy czwartej.

Ponadto dodatkowe lekcje gwarantują uczniom rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i posługiwania się językiem matematycznym.

Dodatkowo zajęcia przygotowują  uczestników do udziału w konkursach matematycznych: Gminny Konkurs Matematyczny klas IV, Kangur Matematyczny, Krakowska Matematyka.

Zajęcia uczą także kształtowania nawyków dobrej organizacji pracy, staranności i dokładności oraz konieczności stałego korygowania błędów. Dzieci uczestniczące w kółku matematycznym mogą rozwijać swoje zainteresowania w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązują tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania.

Wszystkie te czynniki sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzają ich pasję poznawczą.  Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze, dzięki której każde dziecko wykazuje się inicjatywą i pomysłowością. Dla uatrakcyjnienia lekcji stosowane są różnorodne formy i metody pracy np.: gry dydaktyczne, zagadki logiczne, sudoku, tangram, domina matematyczne.

Dlaczego matematyka to nie tylko nudne zadania, ale też ciekawe zagadki i gry?

kwiecień 2023

Kółko matematyczne to świetna okazja dla uczniów szkoły podstawowej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i zainteresowanie matematyką. Na zajęciach kółka matematycznego poznajemy ciekawe zagadnienia i problemy z różnych dziedzin matematyki. Rozwijamy nasze umiejętności logicznego myślenia, kreatywności i współpracy. Kółko matematyczne to nie tylko nauka, ale też zabawa i rywalizacja. Na dodatkowych zajęciach nawiązujemy też przyjaźnie z innymi uczniami, którzy również lubią matematykę i chcą się nią zajmować w wolnym czasie.