Kółko matematyczne

“Z matematyką za pan brat”

Uczestnikami kółka matematycznego “Z matematyką za pan brat” są uczniowie klasy IV.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci, budzenie w nich pasji poznawczej i aktywności oraz  umożliwienie im zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczających poza zakres programowy klasy czwartej.

Ponadto dodatkowe lekcje gwarantują uczniom rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i posługiwania się językiem matematycznym.

Dodatkowo zajęcia przygotowują  uczestników do udziału w konkursach matematycznych: Gminny Konkurs Matematyczny klas IV, Kangur Matematyczny, Krakowska Matematyka.

Zajęcia uczą także kształtowania nawyków dobrej organizacji pracy, staranności i dokładności oraz konieczności stałego korygowania błędów. Dzieci uczestniczące w kółku matematycznym mogą rozwijać swoje zainteresowania w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązują tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania.

Wszystkie te czynniki sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzają ich pasję poznawczą.  Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze, dzięki której każde dziecko wykazuje się inicjatywą i pomysłowością. Dla uatrakcyjnienia lekcji stosowane są różnorodne formy i metody pracy np.: gry dydaktyczne, zagadki logiczne, sudoku, tangram, domina matematyczne.