WARSZTATY GRYWALIZACJI I KREATYWNEGO MYŚLENIA

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Ewa Demczuk

Gry to bardzo efektywne i efektowne narzędzie do realizacji nauczania na każdym szczeblu edukacji. W związku z tym zajęcia zaplanowano w taki sposób, aby uczniowie o wysokich uzdolnieniach mieli okazję poznać zastosowanie różnego rodzaju gier (komputerowe, planszowe, grupowe-fabularne) w procesie edukacji oraz metody, które grami nie są, ale opierają się na mechanizmach powodujących wysokie zaangażowanie w grach. Są to tak zwane metody grywalizacyjne lub gamifikacyjne (w języku polskim używa się obydwu form tłumaczenia angielskiego słowa gamification).
Program kółka rozwijającego kreatywne myślenie i umiejętności uczenia się skierowany jest do uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach. Został opracowany w celu wprowadzenia działań umożliwiających szybszy rozwój ucznia zdolnego, wyróżniającego się różnorodnymi zainteresowaniami i wysokimi wynikami w nauce. Udział wybranych uczniów w programie ma rozwinąć ich kreatywne myślenie i twórczą postawę oraz wyposażyć uczestników programu w większy zakres umiejętności szkolnych dostosowany do ich poziomu intelektualnego i uzdolnień.
Podczas grupowych zajęć uczniowie poprzez interaktywną zabawę poznają alternatywne sposoby uczenia się matematyki, przyrody/geografii i języka polskiego. Zajęcia mają charakter praktycznych działań, wśród których wymienić należy: edukacyjne gry planszowe (m.in. Rummikub, Scrabble, Dixit, Europa, szachy), gry umysłowe rozwijające myślenie twórcze (m.in. Voki, mapy mentalne, kodowanie) gry online ( m.in. na platformach Matzoo, Superkid, Worwall, Pisu-pisu) warsztaty artystyczne (plastyka – przygotowanie lapbooka, drama, metody parateatralne) i trening kreatywnego myślenia z wykorzystaniem narzędzi Jellena, Torrence’a i Guilforda. Dodatkowo przewiduje się wycieczki i gry terenowe z użyciem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, powtórki z pudełkiem Leitnera.
Tematyka zajęć wykracza poza materiał podstawy programowej dla klas I-III.

Rummikub
"Rummikub" rozwija myślenie matematyczne, strategiczne i spostrzegawczość.
Scrabble
"Skrabble" - twórcza zabawa językowo- matematyczna
"Europa" - dzieci z wielkim zaangażowaniem poznają kraje europy, ich położenie na mapie, stolice i flagi
"Europa" - dzieci z wielkim zaangażowaniem poznają kraje europy, ich położenie na mapie, stolice i flagi