Podsumowanie zajęć dodatkowych rozwijających z informatyki pt. "Nowoczesny w nauce"

W ramach programu "Nowoczesny w nauce" odbyły się zajęcia rozwijające z informatyki, które skupiały się na takich obszarach jak: modelowanie 3D i druk 3D oraz tworzenie filmów poklatkowych i wirtualnych spacerów. Podczas tych zajęć uczestnicy mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności i poznać narzędzia wykorzystywane w tych dziedzinach.

W pierwszej części programu uczestnicy poznawali tajniki modelowania 3D i druku 3D. Zajęcia rozpoczynały się od organizacyjnych kroków, takich jak zapoznanie się z programem zajęć, ustalenie zasad współpracy oraz zapoznanie się z drukarką 3D i jej obsługą. Następnie uczestnicy opanowywali podstawy programu Tinkercad, który umożliwiał im projektowanie i tworzenie trójwymiarowych modeli. Wykonywali różne ćwiczenia, w tym wydruk figury do gry w szachy, projektowanie kształtów nieregularnych, tworzenie otworów i nacięć, a także prace z obiektami zewnętrznymi. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z programem Ultimaker Cura, który służył do optymalizacji procesu drukowania 3D poprzez ustawianie parametrów drukarki i wybór optymalnej jakości druku. Na zakończenie tego etapu uczestnicy projektowali breloczki do kluczy i pracowali nad bardziej zaawansowanymi projektami.

W drugiej części programu uczestnicy poznawali techniki tworzenia filmów poklatkowych, zwanych również time-lapse. Zajęcia rozpoczynały się od planowania filmu, wyboru tematu, scenariusza i koncepcji. Następnie uczestnicy uczyli się przygotowywać miejsce do filmowania oraz odpowiednio ustawiać aparat fotograficzny w celu uniknięcia efektu ruchu i optymalnego skomponowania zdjęć. Po rozpoczęciu filmowania i wykonaniu serii zdjęć w ustalonym interwale czasowym, uczestnicy przystępowali do procesu edycji i obróbki zdjęć. Wybierali najlepsze zdjęcia, retuszowali je, korygowali kolory, a następnie montowali je za pomocą oprogramowania do montażu filmów. Dodawali również efekty dźwiękowe i muzykę, aby uzupełnić film. Na zakończenie uczestnicy eksportowali film w wysokiej jakości i przygotowywali go do publikacji.

W trzeciej części programu uczestnicy zapoznawali się z tworzeniem filmów z wirtualnym spacerem po szkole. Na początku przeprowadzono wprowadzenie do tematu zdjęć sferycznych i wirtualnych spacerów, omawiając podstawowe pojęcia i zasady tworzenia panoram 360 stopni. Uczestnicy poznawali dostępne oprogramowania do tworzenia zdjęć sferycznych, porównując ich funkcje i możliwości, a następnie wybierali jedno z narzędzi do dalszej pracy.

Podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy wykonywali zdjęcia sferyczne w dwóch miejscach szkoły, korzystając z aparatów fotograficznych lub smartfonów z odpowiednimi aplikacjami. Następnie przenosili zdjęcia na komputer i przystępowali do montażu i edycji materiału. Łączyli poszczególne sekwencje zdjęć w panoramę 360 stopni, dokonywali korekcji kolorów, kontrastu, jasności i innych parametrów. Dodawali również efekty, naklejki, tekst lub obramowania, aby wzbogacić panoramy. Gotowe panoramy były zapisywane w formacie JPEG lub PNG.

Kolejnym krokiem było tworzenie wirtualnego spaceru po tych miejscach za pomocą gotowych panoram sferycznych. Uczestnicy wybierali odpowiednie platformy lub narzędzia do tworzenia interaktywnych prezentacji. 

Na zakończenie programu odbyła się ankieta ewaluacyjna, która miała na celu podsumowanie pracy i analizę wyników. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi refleksjami na temat zajęć i wyrazić swoje opinie na temat programu "Nowoczesny w nauce".

Zajęcia dodatkowe rozwijające z informatyki pt. "Nowoczesny w nauce" skupiały się na praktycznym nabywaniu umiejętności z zakresu modelowania 3D, druku 3D, filmowania poklatkowego i tworzenia wirtualnych spacerów. Uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w tych obszarach, rozwijając swoje umiejętności techniczne i kreatywne. Program ten wpłynął na rozwój zainteresowań uczestników związanych z nowoczesnymi technologiami, otworzył przed nimi nowe możliwości i dał narzędzia do realizacji własnych projektów.

MAJ 2023

Na majowych zajęciach pokłoniliśmy się nad tematem wirtualnych spacerów. Uczyliśmy się jak robić zdjęcia sferyczne, robiliśmy je samodzielnie w różnych miejscach w szkole, używając aparatu fotograficznego lub smartfonów z odpowiednimi aplikacjami. Następnie przenosiliśmy zdjęcia na komputery i obrabialiśmy je za pomocą specjalnych programów. Łączyliśmy zdjęcia w panoramy 360 stopni, poprawialiśmy ich jakość i dodawaliśmy różne efekty. Potem wykorzystywaliśmy gotowe panoramy do stworzenia interaktywnych prezentacji,  m. in. naszej sali informatycznej - efekt można zobaczyć TUTAJ >>

Wypełniliśmy też ankietę ewaluacyjną i podsumowaliśmy nasz projekt.

KWIECIEŃ 2023

W ramach kwietniowych zajęć informatyki poświęciliśmy czas na naukę i praktyczne zastosowanie umiejętności potrzebnych do stworzenia filmu poklatkowego. 

Najpierw wybraliśmy tematy filmików, napisaliśmy scenariusze i koncepcje, aby mieć jasny cel przed rozpoczęciem pracy. Następnie przygotowaliśmy miejsce do filmowania, zapewniając odpowiednie oświetlenie i rekwizyty. Po ustawieniu aparatu fotograficznego i testowaniu jego ustawień, takich jak czas naświetlania i interwał między zdjęciami, ustawiliśmy obiektyw w odpowiedni sposób, aby uniknąć efektu ruchu i optymalnie skomponować zdjęcia.

Rozpoczęliśmy filmowanie, uruchamiając aparat i wykonując serię zdjęć w interwale czasowym. Kontynuowaliśmy pracę, wykonując kolejne serie zdjęć, monitorując postępy filmowania i dostosowując ustawienia w razie potrzeby.

Po zakończeniu filmowania przystąpiliśmy do edycji i obróbki zdjęć, sortując, retuszując i korygując kolory. Następnie wybraliśmy najlepsze zdjęcia i dokonaliśmy ich obróbki za pomocą oprogramowania do montażu filmów, dodając efekty dźwiękowe i muzykę.

Finalizowaliśmy filmy, wyeksportowując je w odpowiedniej jakości i przygotowując do publikacji. Udostępniliśmy filmy poniżej i przeprowadziliśmy ich analizę oraz promocję na naszym szkolnym fb.

Na zakończenie zajęć podsumowaliśmy naszą pracę i dokonaliśmy analizy wyników. Byliśmy zadowoleni z naszej pracy i zdobyliśmy wiele wartościowych umiejętności, takich jak planowanie, tworzenie i edycja filmu, co pozwoliło nam na rozwój w dziedzinie multimedialnej produkcji.

MARZEC 2023

Pierwsze marcowe zajęcia rozwijające z informatyki "Nowoczesny w  nauce" poświęcone były projektowaniu 3D o tematyce "Statuetki dla uczniów" skupiły się na zaprojektowaniu statuetek z logo szkoły, które mogą być przyznawane uczniom za ich osiągnięcia. Uczestnicy zajęć mieli okazję zaprojektować je w programie Tinkercad. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje umiejętności technologiczne i kreatywne, a także zwiększyli swoje zrozumienie geometrii i kształtów trójwymiarowych.

Marcowe zajęcia są zatem wspaniałym sposobem na wprowadzenie uczniów do świata geometrii. Uczniowie mieli okazję na kolejnych zajęciach zaprojektować szablony do rysowania figur geometrycznych i wirtualnie zobaczyć, jak wyglądają te figury w trójwymiarowej przestrzeni. Zajęcia składały się z kilku etapów, począwszy od wprowadzenia do podstawowych pojęć geometrii, poprzez zaprojektowanie szablonów, aż do stworzenia wirtualnych modeli na komputerze. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość eksperymentowania z różnymi kształtami i wymiarami, co pozwoliło im na pogłębienie zrozumienia geometrii. Dodatkowo, zajęcia z projektowania 3D rozwijają u naszych uczniów umiejętności technologiczne i kreatywne, co przyczyni się do ich ogólnego rozwoju.

Podczas tych zajęć kontynuowaliśmy również wydruk breloków do kluczy szkolnych, które uczniowie zaprojektowali na poprzednich zajęciach z wykorzystaniem drukarki 3D. Było to doskonałe ćwiczenie praktyczne, które pozwoliło uczniom na zapoznanie się z procesem drukowania i ulepszanie swoich projektów w oparciu o wyniki poprzednich wydruków.

LUTY 2023

W miesiącu lutym odbyły się dodatkowe zajęcia rozwijające z informatyki "Nowoczesny w nauce" skupiające się na projektowaniu nieregularnych kształtów oraz pracy z narzędziami i podkładkami. Uczestnicy zajęć uczyli się, jak tworzyć otwory i nacięcia w projekcie oraz jak wstawiać elementy dodatkowe. W ramach zajęć, uczniowie mieli okazję projektować projekty składające się z wielu elementów oraz pracować z narzędziami zaawansowanymi, takimi jak praca z literami i cyframi, wycinanie projektów, praca z obiektami zewnętrznymi. Jednym z ważniejszych elementów zajęć był projektowanie breloków do kluczy oraz pierwsze wydruki. Uczestnicy zajęć zostali również zapoznani z programem Ultimaker Cura, w tym z interfejsem użytkownika, podstawowymi funkcjami oraz ustawieniami drukarki. Nauczono ich, jak przygotować plik drukowalny, w tym jak importować model 3D, skalować, obracać i rozmieszczać na stole drukarki oraz jak ustawić parametry drukowania, takie jak grubość warstwy, szybkość drukowania i temperatura druku. Zajęcia obejmowały również przykłady i ćwiczenia z różnymi ustawieniami parametrów drukowania.

STYCZEŃ 2023

W miesiącu styczniu rozpoczęły się dodatkowe zajęcia informatyczne, których tematyka obejmowała różne zagadnienia. Na początku odbyły się zajęcia organizacyjne, na których omówiono organizację zajęć, utworzono kafelek dla tychże zajęć na Classroom, w celu łatwej i szybkiej komunikacji z uczniami, przeprowadzono ankietę oraz zapoznano uczestników z programem zajęć rozwijających i ustalono zasady współpracy. Następnie odbyły się zajęcia dotyczące pracy z drukarką 3D, na których uczestnicy nauczyli się m.in. włączać i wyłączać drukarkę, kalibrować ją oraz ładować i wyciągać filament.

Kolejne zajęcia poświęcono wprowadzeniu do programu Tinkercad, na których uczestnicy poznali interfejs użytkownika oraz nauczyli się tworzyć i przenosić elementy oraz zmieniać widok i ustawienia. Przykłady projektów i ćwiczenia z podstawowych elementów projektowania 3D pozwoliły na lepsze zrozumienie zagadnień związanych z projektowaniem.

Dodatkowo, na życzenie nauczycieli z kółka szachowego, uczestnicy zajęć wykonali wydruk brakującej figury w szachach - gońca. W tym celu nauczyli się szukać już gotowych projektów i dokonywać ich wyboru pod kątem używanej drukarki Banach 3D School. Dzięki tym zajęciom uczestnicy poznali różne narzędzia i programy, co pozwoliło im na lepsze zrozumienie zagadnień związanych z projektowaniem i drukowaniem 3D.