Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Ceniąc sobie współpracę z Wami chcemy poinformować, że zabezpieczamy Wasze dane i Waszych pociech zgodnie z wymogami RODO. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby sprostać postawionym nam wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych.

Wprowadziliśmy politykę prywatności i instrukcje minimalizujące ryzyka naruszenia praw i wolności wynikających z przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w naszym Zespole Szkół.

Zostały wprowadzone w życie procedury gwarantujące identyfikację osób którym są przekazywane informacje o uczniach – dzieciach.

Pracownicy przetwarzający dane osobowe zostali:

 • przeszkoleni z obowiązujących zasad przetwarzania danych,
 • zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych,
 • zostali zobowiązani do zachowania w poufności danych osobowych z którymi mają do czynienia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach,
  34-125 Sułkowice, Rzyki, os. Szczęśniaki 1, numer telefonu – 33 875 15 20, kontakt mailowy
  zssrzyki@andrychow.eu
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Dariusz Kopacz e-mail: d.kopacz@evoleo.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  a. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede
  wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  b. niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
  działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c. w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
  wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być
  przekazywane odbiorcom danych:
  a. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa
  wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej
  na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej;
  b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np.
  policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3
  celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 7. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu
  prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
  właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie
  przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.